Oferta wydawnictwa
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie

Origins and Sources of Modern Constitutionalism in Europe. Law and ideas

Umiejętności akademickie w pigułce

Psychologiczne uwarunkowania kształtowania relacji w prawidłowych i dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Metody badań

Technologie Informatyczne w administracji publicznej i przedsiębiorstwach.
Wybrane przykłady i wnioski

Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny (1918-1997). Studium prawne

Artykuły henrykowskie (1573-1576). Studium historyczno-prawne

Niemcy i Polska wobec wolnego miasta Gdańska (1919-1925). Studium polityki i prawa

Społeczeństwo obywatelskie – aktualne i przyszłe wyzwania

Stanowienie prawa w przeszłości. Zbiór studiów

Upoważniony Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym

Społeczeństwo i organy ścigania – wspólne zagrożenia oraz cele

Wprowadzenie do polityki ubezpieczeniowej

Alimentacja w świetle obowiązujących przepisów. Praktyczne aspekty nadużywania świadczenia

Dylematy w procesie prognozowania makroekonomicznego

A jeśli pies ma śledzionę, to co? Jak dzieci przedszkolne uogólniają nowe informacje w obrębie kategorii istot żywych

Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne

Samoocena zdrowia a symptomy choroby i zachowania prozdrowotne

Społeczeństwo w Smart City

Wybrane aspekty filozoficzno-etyczne wykonywania zawodów prawniczych

Modele zatrudnienia a strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Pedagogika prawa. Pomoc w zrozumieniu prawa i sensu życia

Monitorowanie wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. Metody, modele, mierniki

Procesy informacyjne w zarządzaniu. Gospodarka sieciowa

Homo Sollicitus. Rola systematycznego przetwarzania informacji w etiologii lęku uogólnionego

Czynności procesowe w świetle przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych

Skarga na czynności komornika. Nowe regulacje prawne

Zagrożenia dla konsumentów na rynku usług bankowych

Prawno-polityczne uwarunkowania europeizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2014-2020. Wybrane przykłady

Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem

Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski

Innowacje legislacyjne w przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych

Kobiety w samorządowych wyborach prezydenckich w Polsce w latach 2002-2018

Problemy państwa i władzy w myśli społeczno-politycznej krakowskich konserwatystów w latach 1866-1895

Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego

Contemporary political and socio-economic threats to international security

Komitet Praw Dziecka ONZ. Rola i znaczenie. Komentarze

Intuicja – w stronę praktyki

Intuicja – w stronę teorii

Separatyzm baskijski: historia, współczesność, perspektywy

Polska i Niemcy. Od odzyskania niepodległości do Rapallo i Locarno 1918/1922 – 1926/1934. Zbiór studiów pod redakcją naukową Dariusza Makiłły

Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu

Europeizacja polityki rolnej i polityki regionalnej w Polsce w latach 2004-2019

Mikroekonomia współczesna

Techniki organizatorskie w zarządzaniu projektami informatycznymi

Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa

Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka

Wartości, godność i władza

Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą (XVI-XVIII w.)

Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Psychometria. Podstawowe zagadnienia

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych

Pedagogika prawa

Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł

Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie. Ujęcie analityczne mechanizmów

Historia psychologii Orientacje szkoły kierunki rozwoju

Europa – bezpieczny kontynent?

Elementy statystyki matematycznej z przykładami

Pełna oferta Wydawnictwa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie znajduje się na stronie
logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie