Informacje dla recenzentów


Wszystkich recenzentów zainteresowanych współpracą z naszym wydawnictwem zapraszamy do zapoznania się z zasadami recenzowania obowiązującymi w wydawnictwie AEH.

RECENZOWANIE WYDAWNICTW

 • 1.
  Każda publikacja naukowa zgłoszona do Wydawnictwa AEH objęta jest obowiązkowym recenzowaniem.
 • 2.
  Recenzenci o odpowiedniej specjalizacji i znaczącym dorobku naukowym są dobierani spośród samodzielnych pracowników nauki posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego pracujących w innych niż Autor ośrodkach akademickich kraju.
 • 3.
  Podręczniki, monografie i rozprawy habilitacyjnych są z zasady opatrzone dwoma recenzjami.
 • 4.
  Do wydawnictw dydaktycznych i artykułów podlegających recenzowaniu (drukowanych, elektronicznych oraz multimedialnych) dołączana jest jedna recenzja, przy czym recenzent taki może być pracownikiem tej samej uczelni co Autor recenzowanych materiałów.
 • 5.
  Recenzent przed podjęciem się prac recenzyjnych musi poinformować wydawnictwo o braku konfliktu interesów między nim, a autorem.
 • 6.
  Recenzent wykonuje zleconą recenzję w ustalonym terminie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym wydawnictwo.
 • 7.
  Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać ocenę obiektywną i merytoryczną pracy oraz kończyć się opinią o dopuszczeniu jej lub nie do publikacji.
 • 8.
  W recenzji powinny się znaleźć między innymi informacje dotyczące treści i układu pracy, poprawności definicji i użytych sformułowań, etc., a także wskazanie ewentualnych poprawek, zmian i uzupełnień.
 • 9.
  Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności i nieprzekazywania żadnych informacji dotyczących treści recenzowanej pracy.
 • 10.
  Recenzent jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wydawnictwu możliwości popełnienia przez autora plagiatu.
UWAGA! W przypadku negatywnej oceny recenzenta, wydawnictwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wydania recenzowanej publikacji.

Zapoznaj się z dobrymi praktykami
w procedurach recenzyjnych

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie