Informacje dla autorów


Autorów zainteresowanych współpracą z naszym wydawnictwem zapraszamy do zapoznania się z procedura wydawniczą.

WSPÓŁPRACA AUTORA Z WYDAWNICTWEM


(PROCEDURA WYDAWNICZA)
 • 1.
  Autor składa na ręce redaktora prowadzącego utwór w formie 1 egzemplarza wydruku w formacie A4 z pliku komputerowego MS Word (z rozszerzeniem doc. lub docx.); ww. utwór powinien być również przekazany w formie elektronicznej (e-mail, pendrive, etc.)
 • 1.2.
  Tekst określony w pkt. 1. powinien być opracowany zgodnie z przyjętymi w Wydawnictwie AEH zasadami (dalej opisanymi), wraz z materiałem ilustracyjnym zarejestrowanym jako odrębny plik i nadającym się do reprodukcji poligraficznej (300 dpi).
 • 2.
  Obowiązkiem Autora jest dostarczenie w terminie korekty autorskiej, wykonanej osobiście lub przez upoważnioną przez Niego osobę, z zastosowaniem przelicznika: 1 dzień czasu pracy na 1 arkusz autorski (1 a.a. = umowna jednostka miary pracy autorskiej, obejmująca 40 000 znaków łącznie z odstępami lub 3000 cm2 ilustracji, lub 700 wierszy poezji; w praktyce są to 22 strony prozy formatu A4 z 1800 znaków na stronę).
 • 2.1.
  W przypadku niedostarczenia korekty autorskiej w ustalonym terminie Wydawnictwo może zlecić wykonanie korekty osobie przez Wydawnictwo wybranej, obciążając Autora kosztami tej korekty.
 • 3.
  Makiety podlegają autoryzacji po korekcie autorskiej przed przekazaniem ich Wydawnictwu.
UWAGA! Autor składa oświadczenie antyplagiatowe oraz o posiadaniu pełni praw do utworu i materiałów przekazanych wydawnictwu. Wydawnictwo zaś zastrzega sobie prawo skontrolowania otrzymanych materiałów programem antyplagiatowym.

INFORMACJE O PRZYJĘTYCH W WYDAWNICTWIE STANDARDACH EDYTORSKICH


 • 1. Tekst utworu powinien być dostarczony Wydawnictwu przez Autora w uzgodnionym terminie jako wydruk formatu A4.
 • 2. Autor, przygotowując dla Wydawnictwa tekst stara się utrzymać określone poniżej parametry techniczne strony:
  • 2.1. Rozmiary kolumny dla formatu A4:
   • - margines standardowy: po 2,5 cm z każdej strony,
   • - wielkość stosowanej czcionki: 12 punktów (dla czcionki Arial) lub 13 punktów (dla czcionki Times New Roman),
   • - odstępy między wierszami (interlinia) – 1,3,
   • - proponowany wzór tzw. strony spuszczonej – np. początek rozdziału: 3-4 cm od góry kolumny (nie strony),
   • - akapity - 0,8 cm.
  • 2.2. Jeśli praca określona została napisana bez wcięć akapitowych, należy zadbać, aby ostatni wiersz akapitu nie był składany na pełną szerokość kolumny. Przyjęta forma składu powinna być jednolita w całej pracy.
  • 2.3. Odległości między tytułem, podtytułem a tekstem zawsze zachowują proporcję 1,5 : 1.
 • 2.4. Paginacja tekstu (numerowanie stron) rozpoczyna się od początku tekstu – może to być spis treści, dedykacja, wstęp.
 • 2.5. Wstęp, przedmowę oraz kolejne rozdziały rozpoczyna się na stronie nieparzystej;
 • 2.6. Jeśli w publikacji występuje tzw. żywa pagina (jest tak z reguły w pracach/ zeszytach naukowych), wówczas w całej pracy należy utrzymać stałą odległość między paginą żywą górną (zwykle nazwisko Autora na stronie parzystej i tytuł pracy/artykułu na nieparzystej).
 • 2.7. Kolejne artykuły w pracach/zeszytach naukowych zawsze rozpoczyna się od strony nieparzystej.
 • 2.8. O lokalizacji numeru strony na kolumnie decyduje Autor lub redaktor techniczny pracy.
 • 2.9. Odległość rysunku od tekstu i podpisu (tzw. światło) nie może być mniejsza od 1 cm. Podpisy pod rysunkami powinny być składane bez interlinii, mieć czcionkę o 2 punkty mniejszą od czcionki tekstu podstawowego i wcięcie szerokości numeru rysunku. Stosować można pismo proste lub kursywę.
 • 2.10. Wzory powinny być napisane na osi lub na brzegu kolumny z zachowaniem odstępów umożliwiających adiustowanie. Wskaźniki i wykładniki muszą mieć jednakową wielkość i być jednakowo przesunięte w stosunku do wiersza podstawowego. Numerację wzorów umieszczamy przy prawym brzegu kolumny w nawiasach, np. (1.1).
 • 2.11. Przy powoływaniu się na numeracje wzorów w tekście należy pisać ją tak samo, jak jest pisana przy wzorach.
 • 2.12. Przypisy (notki) umieszcza się na dole strony pod cienką linią lub na końcu rozdziału, albo całości pracy, oznaczając je gwiazdką lub numerem. Wskazane jest pisanie czcionką mniejszą od tekstu podstawowego o 2 punkty, bez interlinii. Przy powoływaniu się na literaturę podaje się kolejno: inicjał imienia, nazwisko autora cytowanej pracy.
 • 2.13. Artykuły w pracach/zeszytach naukowych muszą zawierać na początku pracy tytuł i streszczenie w języku polskim oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim:
  • - jeżeli artykuł napisany jest w języku obcym – rolę języka dodatkowego spełnia język polski (dotyczy to spisu treści, streszczeń i podpisów pod rysunkami);
  • - w pracach/zeszytach naukowych (zbiorowych i pracach habilitacyjnych) i monografiach po spisie treści w języku polskim umieszcza się spis treści w języku angielskim;
  • - w habilitacjach i monografiach na końcu pracy umieszcza się streszczenia w języku polskim i angielskim.
 • 3. Wykaz literatury należy podawać na końcu pracy lub poszczególnych rozdziałów, uwzględniając w nim następujące elementy:
  • 3.1. Dla wydawnictw zwartych (książek):
   • - numer kolejnych pozycji,
   • - nazwisko i inicjały imion autora,
   • - tytuł pracy,
   • - tom, część, zeszyt,
   • - nazwę wydawnictwa,
   • - miejsce i rok wydania,
   • - cytowaną stronę (w przypadku podawania pozycji w przypisach).
  • 3.2. Dla wydawnictw ciągłych (artykułów w periodykach):
   • - numer kolejnej pozycji,
   • - nazwisko i inicjały imion autora,
   • - pełny tytuł artykułu,
   • - tytuł czasopisma,
   • - rok,
   • - tom,
   • - numer zeszytu,
   • - paginację stron zajętych przez artykuł, po skrócie s.
 • 3.3. Tytuły przywoływanych w wykazie literatury czasopism ujmuje się w cudzysłów, pamiętając o zasadzie pisania tytułów czasopism dużymi literami.
 • 3.4. Odwołanie się do wykazu literatury w tekście zaznacza się przez podanie w nawiasie kwadratowym numeru pozycji bibliograficznej – np. [1].
 • 3.5. W przypisach dotyczących literatury oraz w jej wykazie stosuje się powszechnie następujący system skrótów i interpunkcji:
  • - cyfry rzymskie - stosuje się po wyrażeniach: t. (tom), rozdz. (rozdział), wyd. (wydanie);
  • - stosuje się wyłącznie skróty, które są powszechne i nie mogą budzić wątpliwości, jak: por. (porównaj), tzw. (tak zwany), tzn. (to znaczy), np. (na przykład), jw. (jak wyżej), itd. (i tak dalej), itp. (i tym podobnie), i in. (i inne), i nast. (i następnie), m.in. (między innymi), tj. (to jest);
  • - zdania nie należy rozpoczynać od skrótu;
  • - skrótów nie „zawiesza się” na końcu wiersza, ponieważ zasadniczo należą do tekstu następującego po nich (wyjątki to: poza itd., etc., itp.);
  • - liczbom oznaczonym cyframi arabskimi lub rzymskimi mogą towarzyszyć skróty: nr (numer), t. (tom), cz. (część), z. (zeszyty), ust. (ustęp), pkt (punkt), s. (stronica), ryc. (rycina), rys. (rysunek), tab. (tabela), tabl. (tablica), w. (wiek), r. (rok);
  • - rozwija się zapis skrótu, który występuje z przyimkiem, na przykład: z numeru (a nie: z nru), w numerze (a nie: w nrze). Dopuszczalne są jednak skróty: na s. 5, na rys. 5, w pkt 3;
  • - skróty jednostek miar pisze się zawsze bez kropki;
  • - pomiędzy wartością liczbową a symbolem jednostki zawsze wstawia się spację (wyjątek stanowią symbole procentu % i temperatury 0 C);
  • - wartości liczb i symboli jednostek nie oddziela się, przenosząc do następnego wiersza;
  • - nie dzieli się wyrazów w tytułach i podtytułach.
 • 4. Autor ma prawo oczekiwać wszelkich bezpośrednich wyjaśnień dotyczących redakcji technicznej i merytorycznej Jego pracy od redaktora prowadzącego dany tytuł..
 • 5. Redaktor prowadzący odpowiadający za określony tytuł obowiązany jest informować Autora o wszelkich istotnych problemach redakcyjnych, technicznych i dystrybucyjnych odnoszących się do Jego pracy, w szczególności o takich, które mają lub mogą mieć wpływ na wysokość honorarium Autora.
logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie