Skarga na czynności komornika. Nowe regulacje prawne
Homo Sollicitus. Rola systematycznego przetwarzania informacji w etiologii lęku uogólnionego

Czynności procesowe w świetle przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynnosci procesowe w swietle przepisow o podatku od czynnosci cywilno-prawnych - Aleksy Goettel

Wersja papierowa


Autor: Aleksy Goettel

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-15-9

Format: 15x21 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 31,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

W rozdziale pierwszym koniecznym zabiegiem było poprzedzenie szczegółowej analizy różnych aspektów opodatkowania czynności procesowych przybliżeniem idei, genezy oraz funkcji podatku od czynności cywilnoprawnych, jego miejsca w systemie podatkowym, a przede wszystkim – jego podstawowych elementów konstrukcyjnych. Treść pozostałych rozdziałów dotyczy już wyłącznie rozważań nad rozwiązaniami prawnymi odnoszącymi się do opodatkowania czynności procesowych. Za punkt wyjścia należało przyjąć ustalenie, o jakich czynnościach procesowych jest mowa w postanowieniach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności, czy zawarty w art. 1 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c. zwrot „orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody” charakteryzuje się dostateczną jasnością, która daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie, o jakie zdarzenia tu chodzi. Próba zgłębienia tej kwestii została podjęta w rozdziale drugim. Szczególnie doniosłe znaczenie ma kolejny fragment niniejszego opracowania, tj. rozdział trzeci. Zmierza on do wyjaśnienia kryterium, którego wystąpienie jest niezbędne, by zaliczyć konkretną czynność procesową do kręgu zdarzeń objętych obowiązkiem podatkowym. Pozostałe części opracowania zmierzają do uchwycenia nieco bardziej szczegółowych aspektów formuły opodatkowania czynności procesowych. Podsumowanie całości rozważań, wraz z oceną analizowanych regulacji prawnych oraz wnioskami, zawiera ostatni fragment opracowania – Uwagi końcowe i wnioski. (Fragment wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie