Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem
Zagrożenia dla konsumentów na rynku usług bankowych

Prawno-polityczne uwarunkowania europeizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2014-2020. Wybrane przykłady

Prawno-polityczne

Wersja papierowa


Autor: Piotr Solarz

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-14-2

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 32,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

W układzie książki wyróżniamy wstęp, trzy rozdziały oraz zakończenie. We wstępie został przedstawiony cel, jak również teza główna, tezy pomocnicze oraz charakterystyka układu pracy i literatury. W rozdziale pierwszym omówione podstawowe dla prezentowanego zagadnienia pojęcia, m.in. „governance”, „europeizacja” i „wymiar sprawiedliwości” oraz „sprawiedliwość” i „biurokracja”. W tej części pracy przedstawione również metody badań oraz teoria europeizacji. W rozdziale drugim dokonano próby normatywnego skategoryzowania różnorodnych źródeł prawnych wymiaru sprawiedliwości w Polsce, wskazując, że wymiar sprawiedliwości w Polsce został uregulowany na różnych poziomach, czyli na podstawie Konstytucji, ustaw, a także rozporządzeń i zarządzeń, co pokazano na wybranych przykładach. W rozdziale trzecim ukazano funkcje strategii wymiaru sprawiedliwości jako czynnika europeizacji. Wykorzystano różnorodne metody badawcze, odpowiednio do poszczególnych problemów, przy czym wiodącą była metoda analizy porównawczej. Interpretacja zebranych materiałów źródłowych i pozaźródłowych wymagała zastosowania zróżnicowanego podejścia metodologicznego, co pozwoliło na ich przetworzenie, uporządkowanie i wskazanie prawidłowości w nich występujących oraz charakterystykę istoty rozpatrywanych problemów. (Fragment wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie